Over de VSN

Slide background

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland

VSN staat voor Verenging Sportdiëtetiek Nederland. Sportdietisten kunnen zich bij de vereniging aansluiten.

Wat houdt de VSN in? Hoe kun je je aansluiten bij de VSN? Wat biedt de VSN de leden? Hier lees je alles over de VSN!

Wat is de VSN?

Vereniging voor sportdiëtisten

De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland is een jonge vereniging waarin sportdiëtisten zich verenigd hebben. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de sportdiëtetiek. De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de sport(geneeskunde).

Wie kunnen er lid worden?

Uitsluitend diëtisten die de post HBO opleiding Sport en Voeding met goed gevolg hebben doorlopen kunnen lid worden van de vereniging.

Wat biedt de VSN de leden?

  • Vakinhoudelijke informatie via de website en website speciaal voor leden
  • (Bij-)scholing door middel van studiedagen
  • Naamsvermelding op het algemene deel van de website.
  • Toegang tot het ledendeel van de website waarop o.a. een ledenlijst met informatie over specifieke deskundigheid van medeleden en een forum.
  • Toegang tot en stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering.
  • Gratis toegang tot de door de vereniging georganiseerde studiedagen.
  • Korting op studiedagen die mede door de vereniging worden georganiseerd.
  • Mogelijkheid om sporters verwezen te krijgen via het NOC*NSF.

Structuur van de organisatie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. M.u.v. de voorzitter is ieder bestuurslid voorzitter van een commissie.

De vereniging kent de volgende commissies, bestaande uit totaal drie personen:

PR, kwaliteit, ontwikkeling, financiën.

Leden participeren in werk- of projectgroepen die door de commissies worden aangestuurd.

Kwaliteitsborging

Om een sporter van een goed sportvoedingsadvies te voorzien hanteert de Vereniging voor Sportdiëtetiek Nederland een kwaliteitsborgingssysteem waarbij duidelijk is welke sportdiëtisten aan heldere kwaliteitseisen voldoen. Dit kwaliteitsborgingssysteem is opgesteld in samenwerking met de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Om voor certificering in aanmerking te komen moeten sportdiëtisten voldoen aan eisen zoals voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering zoals bijscholing en intervisie.